Rõuge Avatud Noortekeskus

Rõuge Avatud Noortekeskus

Rõuge valla noorsootöö visioon: Rõuge noor on avatud maailmavaate, positiivse ellusuhtumisega, algatusvõimeline ja väärtustatud kogukonna liige.

pilt

RÕUGE AVATUD NOORTEKESKUS

Rõuge Avatud Noortekeskus on avatud  E – R 12.00 – 20.00

Noortekeskuses pakutavad vahendid ja võimalused: lauamängud, õhuhoki, Xbox, piljard, DVD, lauatennis,  petang, sulgpall, lumelauad, mäesuusad, jalgrattad ja kiivrid, pallid, päästevestid, kummipaadid (2 tk), arvutimängud, interneti kasutamine, kaasaegne köök, seminariruum, filmi- ja muusikatuba. Lisaks tegeleb Rõuge noortekeskus info kogumise ja levitamisega noorsootegevuse kohta piirkonnas (nt erinevad üritused, laagrid jne) ja mujal maailmas (nt noortevahetused, vabatahtliku teenistus jne).

Alates oktoobrist 2015 alustas Rõuge Avatud Noortekeskus koostöös Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusega (Eesti ANK) spetsiaalse tugiprogrammi Noorte Tugila (www.tugila.ee)  elluviimist neile noortele, kes ei õpi ja ei tööta.

Majas kasutatakse aktiivselt kööki, toimuvad erinevad ringid: kokandusring, käsitööring, klaveritunnid, meediaring, multikultuuriring. Majas tegutseb Rõuge TV, mis kajastab olulisi kohalikke sündmusi ja persoonilugusid.

2009. aprillis lõpetati Rõuge Avatud Noortekeskuses ulatuslikud renoveerimistööd, mille käigus sai hoone seest täiesti uue ilme. Hoone sisulist tegevust ning rekonstrueerimist on toetanud erinevad fondid ja teised toetajad. Maja lõplik valmimine viidi ellu Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi toel läbi „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamise“ meetme „Avatud noortekeskuste ja teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamine“.

Noorsootöö spetsialistid: KERLI KÕIV ja ANGELIKA ALSTRÖM
Noorsootöötaja: HELEN LAIDMA

 

NURSI NOORTETUBA

Nursi noortetuba on avatud E, T, N, R  15-19 ja K suletud.

Noorsootöötaja: SÄLLY JAASKA

 

VIITINA NOORTETUBA

Viitina noortetuba on avatud E, N 15-19 ja T, R 16-19, K suletud.

Noorsootöötaja RAILI VELKS

 

Rõuge Avatud Noortekeskus on liitunud projektidega:

 

“Noorte Tugila”

Rõuge Avatud Noortekeskus on partneriks Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) poolt koordineeritavale programmile “Noorsootööasutuste kaudu raskemates oludes noorte jaoks tugimeetmete käivitamise ja rakendamise programm”, mis on seadnud eesmärgiks pakkuda 2016-2018 lisatuge ligi 8800-le 15-26 aastasele noorele.

Noorte Tugila tegevuskava on suunatud 15-26 aastastele õppimise või tööga hõivamata noortele. Saame aastatel 2015-2018 toetada umbes 8800 noort. Noorte Tugilad paiknevad kõikjal Eestis.

Riik jaotub piirkondadeks, koondades enda alla mitu kohalikku omavalitsust. Programmiga on ühinenud pea 50 noortekeskust, kellest igaüks suudab tegutseda kuus kuni 30 noorega. Jälgime, et igas Tugilas saaks nõu ja abi vähemalt 53-70 noort aastas. Probleemsematele piirkondadele pakume mahukamat tuge.

Noorte Tugila toetab noori, aidates neil oma soovides selgusele jõuda. Lisaks kogemuste saamisele noorsootöö kaudu aitavad Tugilad noortel luua kontakte haridusasutuste, organisatsioonide ja tööandjatega. Noorsootöötaja on osa noore haridustee jätkamist või tööturule sisenemist soosivast võrgustikust. Iga noor osaleb programmis oma vajadustele vastavalt kuni pool aastat. Osalusaja lõppemisel hoitakse noorega kontakti veel vähemalt kuue kuu jooksul. Kogu programm dokumenteeritakse Noortekeskuste Logiraamatus, mis annab hea ülevaate noore väljakutsest sisenemisel tööellu. Noorte Tugila on osa Euroopa Liidu poolt algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, mille eesmärgiks on nt töö kaotanud või koolist lahkunud noortele võimalikult kiire naasmine ühiskonnaellu. Noortegarantiiga on seotud ka Eesti Töötukassa kaudu pakutav teenus „Minu esimene töökoht“ , Eesti Noorsootöö Keskus ja Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liidu kogukonnapraktika.

Rõuge Avatud Noortekeskuse juures asuva Noorte Tugila kontaktid on:

Tugila spetsialistid: Meelika Tamberg ja Angelika Alström

telefon: +37253403309

e-post: raugeank@gmail.com

facebook: Võrumaa Noorte Tugila

Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames. Noorte Tugila programmi viib ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus. Programmi viib ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus. Tegevuste finantsiliseks mahuks üle Eesti on 3,1 miljonit eurot.

haridus-ja-teadusministeerium entk el ank

“Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“

Projekt on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust 2014 – 2016.

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Lisainfo programmi kodulehelt www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja Facebook’ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored

EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga. EMP ja Norra toetusi antakse aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016.

Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand.

 

“Murdepunkt”

Rõuge Vallavalitsus on partneriks MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) projektis „Murdepunkt”, mida rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored” avatud taotlusvoorust „Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja õigusrikkumiste ennetamine”.

Programmi   viivad   üheskoos   ellu   Haridus-   ja   Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi  rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Lisainfo programmi kodulehelt www.entk.ee/riskilapsedjanoored/   ja Facebook’ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored.

Rohkem infot projekti kohta: http://ank.ee/avaleht/index.php/murdepunkt

EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga.  EMP ja Norra toetusi antakse aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016.  Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand.

logorida emp est anklogo

 

TEATED

Siin on avaldatud teave korruptsioonivastase    seaduse § 11 lg 3 punktides 4, 5 ja 7 sätestatud toimingute ja otsuste kohta, mille puhul toimingupiiranguid ei kohaldata  ning tuleb avaldada teade avalikku ülesannet täitva asutuse veebilehel. Toimingupiiranguid ei kohaldata ja  teade tuleb avaldada:

  1. kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu;
  2. toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet  täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused;
  3. asutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära  arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik.

Deklaratsioon seotud isikute vahel toimunud tehingute kohta

Aruandeperiood: 01.01.2017 – 31.12.2017

Asutus: Rõuge Avatud Noortekeskus

Töötaja ees- ja perekonnanimi: Kerli Kõiv

Käesolevaga deklareerin, et: aruandeperioodil on toimunud tehinguid seotud isikutega, mis on tehtud turutingimustel ning olukorras, kus ametiisiku asendamine ei olnud võimalik.

 OÜ Mäe-Rõuge Transpordi korraldus projektides 1302,29 EUR
 FIE Kerli Kõiv Koolitusteenus 778,85 EUR
 FIE Kerli Kõiv Uuringu koostamine 400 EUR
 Plaani Mõis OÜ On-arrival koolitus 195 EUR