Koostöögrupp – Rõuge, Haanja, Mõniste, Varstu

Koostöögrupp – Rõuge, Haanja, Mõniste, Varstu

Rõuge, Haanja, Varstu ja Mõniste  loovad ühiseid ja uusi noorsootöövõimalusi

Eesti Noorsootöö Keskus on üle-eestiliselt ellu viimas programmi, mis toetab naabervaldade noorsootööalast koostööd eesmärgiga mitmekesistada noorsootöös toimuvat ja noorte võimalusi töö- ja kooliväliseks tegevuseks. Olulisel kohal on see, et üha rohkem noori leiaks endale huvipakkuva eneseteostuse oma kodukoha lähedal.

Alates 2016.aasta algusest on Rõuge, Haanja, Varstu ja Mõniste noorsootöö tegijad ja omavalitsusjuhid regulaarselt kohtunud ja koostanud ühise tegevuskava kaheks järgnevaks aastaks noorsootöö arendamisel. Tegevuskava loomisel on seatud visiooniks, et meie piirkonna noor on algatusvõimeline, julgeb võtta vastutust, on kogukonnas kaasarääkiv ja väärtustatud. Seatud eesmärgi saavutamiseks on ühiselt kokku lepitud erinevad tegevused – noortekeskuse töö käivitamine Varstu vallas, uute huviringide teke kõikidesse piirkondadesse, noorteaktiivide töö arendamine, ühisüritused, noorte tunnustamine, koolitused, uute ja ühiste vahendite soetamine ja palju muud.

Tänasel hetkel on nelja valla 1030st 7-26 aasta vanusest noorest noorsootöötegevustega hõivatud 53,6%. 2016-2018 aasta tegevuste jooksul on kavas saavutada eesmärk, kus noorsootöös on hõivatud vähemalt 65% noortest ning loodud on 18 uut tegevusvõimalust.

Nelja valla koostöö koordinaator on Rõuge vald läbi Rõuge Avatud Noortekeskuse. Noorsootöö spetsialist Kerli Kõiv: “Loodud uus tegevuskava on väga hea edasiarendus juba 2014.aastal alanud suurepärasele koostööle Rõuge, Haanja ja Varstu noorsootöös läbi Hooliv kogukond projekti. Võrumaa piiri ääres kaugel suurematest keskustest on suur väljakutse olla noorsootöö tegijatena need spetsialistid, kes kujundavad noortele tegevuskeskkonna selliselt, et rõõmu ja avastusi ei pea noor otsima minema kuhugi kaugele, vaid leiab põnevust, tuge ja märkamist omaenda kodukohas.”

Plaanitud tegevuskava on väga hea algus ühisele noorsootööle ka omavalitsuste ühinemise protsessis. Kuna kavandatud tegevuskava loomine algas varem kui oli teada kuhu suunas liiguvad ühinemisläbirääkimised, siis Misso kui ka üks liituvatest omavalitsustest on edasistes protsessis tegevustesse integreeritav.

Noorte koostöö sai avalöögi 20.oktoobril Varstu koolihoones, kus häid soove edasiseks koostööks andsid edasi olulised otsustajad ja suunajad ning nelja valla noored saavad üksteist tundma õppida, üheskoos tegutseda ja pidutseda.

I tegevusperioodi tulemused:

 • ESF programmi raames osales tegevustes ligi 400 noort, neist ¼ olid uued noored;
 • noortekeskuse tegevustes osales  400 noort;
 • soetatud vahendeid kasutas 487 noort;
 • toetati 6 osalust rahvusvahelistes projektides;
 • tööelutegevustes osales 95 noort;
 • noorteaktiivide töös osales 30 noort;
 • ringide töös osales 160 noort;
 • toimus kaks ühisüritust; osalusega 173 noort;
 • oma ideesid on tutvustanud ja ellu viinud 96 noort. Ideid oli 23. Ellu on viidud 19 tegevust, kaasates 424 noort;
 • mobiilse noorsootöö raames oldi väljas 8 üritusel;
 • koostöötegevustes teiste ühendustega osales 182 noort;
 • Tagasiside on andnud 89 noort ja 11 noorsootöötajat.

Oktoober 2016-oktoober 2017 perioodi kohta viidi oktoobris 2017 läbi küsitlus noorte seas. Küsitluse tulemused on leitavad siin. Koostöögrupi küsitluse raport 2017.

Koostööprogrammi toetus on piirkonnale kaheks aastaks 76 522 EUR. Koostöös toimuvat noorsootöö arendamist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.

KONTAKT: 

Egle Kõva (Haanja valla noorsootöötaja), e-post: kova.egle@gmail.com
Kerli Kõiv (Rõuge valla noorsootöö spetsialist), e-post: raugeank@gmail.com
Angelika Alström (Rõuge valla noorsootöötaja), e-post: raugeank@gmail.com
Tiiu Saar (Mõniste valla noorsootöötaja), e-post:tiiu.saar2@gmail.com
Merle Alliksoo (Varstu valla noorsootöötaja), e-post: merle.alliksoo@mail.ee
el  haridus-ja-teadusministeerium entk
KAJASTUMINE MEEDIAS:
 • http://lounaleht.ee/index.php?page=1&id=20479
 • http://lounaeestlane.ee/noored/item/6660-neli-vorumaa-valda-uhendavad-noorsootoeoe
 • http://www.vorumaateataja.ee/ee/60-uudised/15988-varstu-moniste-haanja-ja-rouge-valla-noorte-uhispidu
 • http://rouge.kovtp.ee/documents/822972/10297929/22_infoleht_20.10.2016.pdf/4f36499a-7900-4722-90f8-12ea439be359?version=1.0
 • http://www.haanja.eu/2016/10/15/rouge-haanja-varstu-ja-moniste-asuvad-looma-uhiseid-ja-uusi-noorsootoovoimalusi/
 • http://www.haanja.ee/upload/file/183_haanimaa-uma-leht_oktoober-2016_147696995660.pdf